Legal info en tarieven

 

Toepasselijkheid voorwaarden gebruik www.caspartenberge.nl

Op het gebruik van de website van Studio Caspar ten Berge zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Studio Caspar ten Berge stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer website

Studio Caspar ten Berge besteedt voortdurende de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Studio Caspar ten Berge aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website, uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie, uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website dan wel virussen die via of door de website worden verspreid.

De website van Studio Caspar ten Berge bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Studio Caspar ten Berge worden beheerd. Deze zijn door Studio Caspar ten Berge te goeder trouw geselecteerd en opgenomen ter informatie van de gebruikers van haar website. Studio Caspar ten Berge geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Studio Caspar ten Berge garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Studio Caspar ten Berge en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Caspar ten Berge niet toegestaan.

Privacy

Studio Caspar ten Berge respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker via de website of per e-mail aan Studio Caspar ten Berge verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de website van Studio Caspar ten Berge en het gebruik daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht, Nederland.

Tarieven* per 2017

  • Ontwerp, concepting, projectbegeleiding: € 80,-/uur
  • Uurtarief in overleg bij grootschalige en/of langlopende projecten

* Tarieven zijn exclusief btw percentage van 21% van toepassingen op werkzaamheden binnen zakelijke dienstverlening.

Legal info en tarieven

Nooit eerder ging zo’n grote vloot in één keer te water op de Merwede, Utrecht.

> lees meer

Legal info en tarieven

Vanaf 4 juni 2015 is ‘Het Groene Fietspad’ geopend en kan ieder fietsen kiezen voor een ‘groene omweg’. Want wie omfietst ervaart meer…

> lees meer